Prestižní Bolzanovu cenu získala disertace Veroniky Dulíkové

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Ve 23. ročníku ceny, v kategorii společenskovědní včetně teologických oborů, byla vybrána doktorská disertační práce The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom (Vláda panovníka Nyuserrea a její vliv na vývoj egyptského státu. Skokové období v době Staré říše) autorky Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D., z Českého egyptologického ústavu FF UK. Cenu z rukou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy přebrala ve středu 8. března na slávnostném vyhlášení výsledků.

Anotace práce

Disertační práce se zabývá obdobím vlády krále Nyuserrea, jednoho z velkých vládců v období Staré říše, jenž panoval v polovině 5. dynastie (2402–2374+25 př. Kr.). V průběhu jeho vlády nastala transformace celé společnosti starověkého Egypta, která byla zapříčiněná událostmi na přelomu 4. a 5. dynastie, kdy vysoké posty ve státní správě přešly z rukou královské rodiny na hodnostáře nekrálovského původu. Tento fakt se promítl do celé společnosti a nastartoval četné změny, jež se jako pramínky slily v jednu řeku v době Nyuserreovy vlády.

V tomto klíčovém období nastala pozvolná proměna egyptského království ve stát a objevila se řada inovací v nejrůznějších oblastech (náboženství, společnost, administrativa, architektura hrobek, atd.), které odrážely proměnu participace na moci. Tento stav byl reflektován především v hrobkách hodnostářů žijících v dané době, které se staly indikátory proměny společnosti. Těžiště výzkumu tedy spočívá v analýze více než 100 hrobek vysoce postavených osob a jejich rodinných příslušníků, a to především v analýze titulatury těchto úředníků, jejich obětních formulí, nepravých dveří (coby ústředního bodu zádušního kultu) atd.

Jednotlivé kapitoly disertační práce ilustrují nejvýznamnější změny ve společnosti v období poloviny 5. dynastie.  Po první úvodní kapitole, která poskytuje vhled do problematiky, následuje druhá kapitola věnovaná nové obětní pozici, která poprvé reprezentuje klečícího krále. Třetí kapitola je zaměřena na inovace v sociální sféře, a to především na jeden z významných znaků, sňatkovou politu panovníka. Čtvrtá kapitola je věnována přestavbě administrativní struktury, tj. správy státu. Jsou vyzvednuty prvky, které výrazně reflektují proměnu distribuce moci. Pátá kapitola se soustředí na přesun úřadů a profesí z otce na syna, tzv. nepotismus, který narůstá právě v tomto období. Šestá kapitola se zabývá náboženskou sférou, především zavedením kultu boha Usira, jenž indikuje proměnu konceptu posmrtného života vysokých hodnostářů. Závěrečná kapitola shrnuje výsledky celé práce a zasazuje je do širšího vývojového rámce.

 

Z posudků práce

Disertační práce V. Dulíkové je přesvědčivou vědeckou analýzou, která splňuje všechny požadavky kladené na tento druh prací. Autorka se prezentuje jako zkušený vědec, který dospívá ke zcela zásadním novým vědeckým poznatkům o mechanismech fungování nejen staroegyptské společnosti, ale společností obecně. V mnoha ohledech si troufnu říci, že v daném kontextu jde o jednu z nejvýznamnějších prací v poslední době vůbec.

 

školitel

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

ředitel Českého egyptologického ústavu

Filozofická fakulta, Karlova univerzita

 

The methodological merits of the author should be stressed. A thorough analysis was possible thanks to use of a special tool, created by Dr. Dulíkova ten years ago, the Maat-base. The meticulous work of the author of the thesis, as well as use of the Complex Network Analysis in cooperation with a mathematician, gave excellent results. Not only the database provided an impressive amount of data forming a solid ground for the research, but the processing and presentation of the evidence was done with much care.

This original, well based and well arranged dissertation is an important piece of Egyptological research.“

 

Andrzej Ćwiek, PhD

Institute of Archaeology

Adam Mickiewicz University

Poznań, Poland

 

Úvod > Nástěnka > Prestižní Bolzanovu cenu získala disertace Veroniky Dulíkové