Stanovisko Akreditační komise ČR a reakce Českého egyptologického ústavu FF UK

Akreditační komise trvá na svém stanovisku – neudělení akreditace. Zdůvodnění: Struktura studia ani v upravené žádosti neposkytuje komplexní vzdělanost v tak náročné specializaci, jakou je obor egyptologie, bez příslušné přípravy na bakalářském stupni. Předměty jsou tematicky značně rozptýlené, chybí však dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru (teorie a metodologie terénního výzkumu, dokumentace). Vyjádření vysoké školy výslovně uvádí, že v některých předmětech mají studenti získat „základní vědomosti“, což nemůže být náplní magisterského studia. Příklady uplatnění absolventa neodpovídají obsahu studia (diplomacie).

Reakce Českého egyptologického ústavu FF UK

Zdůvodnění AK nejsme schopni akceptovat. Stejně jako na srovnatelných univerzitách v Evropě i USA navrhované navazující magisterské studium Egyptologie navazuje na bakalářské studium Dějiny a kultura východního středomoří ve starověku (názvy těchto programů se můžou mírně odlišovat, ale obsah zůstává stejný – viz odkazy).

Předměty nejsou rozptýlené, část z nich je vyučována již v rámci bakalářského studia Dějiny a kultura východního středomoří ve starověku. Argument, že chybí „dovednosti podstatné pro uplatnění v oboru (teorie a metodologie terénního výzkumu, dokumentace)“ je také lichý, neboť souběh znalostí z obou stupňů strukturovaného studia je více než dostačující, a to i v mezinárodním měřítku. Navíc důsledně doporučujeme pro uchazeče o studium NMgr. oboru Egyptologie volbu kombinace studia na UK s vybranými obory, zejména archeologickými.

Námitka, že “základní” není dostatečné pro absolventa magisterského oboru je rovněž neplatná, neboť tento termín pro nás implikuje, že student bude mít odpovídající znalosti o archeologii a historii starověkého Egypta a bude mít příslušné jazykové kompetence nutné ke čtení a pochopení staroegyptských textů.

V našem návrhu akreditace NMgr. studia diplomacie rozhodně není uvedena jako jediná možnost uplatnění absolventů oboru Egyptologie v praxi. Přinejmenším dva absolventi tohoto oboru na FF UK v současné době uplatňují znalosti a zkušenosti získané studiem egyptologie v diplomatické službě České a Slovenské republiky. Přitom je pozoruhodné, že AK ČR do svého vyjádření vybrala z deseti navržených možností uplatnění pouze diplomacii.

Odkazy

V Evropě je podobně strukturované studium na  Leiden University (Nizozemí), kde bakalářský stupeň je nazván „Ancient Cultures of the Mediterranean World“ a magisterský stupeň je nazván „Egyptology“.

Podobně je děleno studium egyptologie na univerzitách Ivy League v USA, na  Yale University Brown University a na  University of Pennsylvania, kde se po obecném, široce zaměřeném studiu v bakalářském programu, mohou studenti specializovat na egyptologii.

Úvod > Nástěnka > Stanovisko Akreditační komise ČR a reakce Českého egyptologického ústavu FF UK