Výsledky výzkumu v pohoří Sabaloka v časopise Antiquity

Český egyptologický ústav FF UK již osmým rokem zaštiťuje komplexní archeologický a paleoenvironmentální výzkum v pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu v centrálním Súdánu. Dochované archeologické prameny v této oblasti spadají do období mezolitu (9.–6. tis. př. Kr.), neolitu (5.–4. tis. př. Kr.) a pozdně merojského až novověkého (islámského) období (cca 4.–16. stol. po Kr.).

Dílčí výsledky dosavadního výzkumu a dlouhodobé spolupráce Českého egyptologického ústavu s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., a Katedrou informatiky a geoinformatiky FŽP UJEP nyní našly své místo i v prestižním časopise Antiquity. Ten začátkem června 2017 otiskl článek From holes to huts: reconstructing an extinct type of architecture at the Sixth Nile Cataract, v němž jeho autoři Ladislav Varadzin, Lenka Varadzinová a Jan Pacina představují dosud málo známý typ stavebního reliktu, který využívá dřevěné tyčové konstrukce v kombinaci se svislými skalními stěnami.

Hlavní pozornost autoři věnují pozůstatkům této architektury na lokalitě Sfinga (SBK.W-60) v oblasti Skalních měst, zvláště jejich funkční interpretaci, možnostem datování a základnímu zařazení do kontextu architektury lovecko-sběračských a pasteveckých společností v uvedené části kontinentu. Záměrem autorů je upozornit na důležitou kategorii pramenů, které archeologové (alespoň v severovýchodní Africe) dosud věnovali jen okrajovou pozornost.

Úvod > Nástěnka > Výsledky výzkumu v pohoří Sabaloka v časopise Antiquity