GA ČR podpořila dva nové projekty na Českém egyptologickém ústavu FF UK

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2017. Mezi standardními projekty byly podpořeny dva tříleté projekty hlavních řešitelek z Českého egyptologického ústavu FF UK.

 

Komplexnost hospodářství starověkého Předního východu. Management zdrojů a daňové systémy ve 3. a 2. tis. př. n. l. (GA ČR 18-01897S)

hlavní řešitel: Jana Mynářová (ČEgÚ, FF UK)
spoluřešitel: Sergio Alivernini (OÚ AV ČR)

Abstrakt: Šíření klínového písma z jeho původního mezopotámského centra do periferií, k němuž došlo ve druhé polovině 3. a zejména ve 2. tis. př. n. l., představuje významný historický a kulturní fenomén. Od počátku 2. tis. př. n. l. se klínopis stal výsadním nástrojem pomocí něhož administrativa v těchto „periferních“ centrech vedla záznamy o jednotlivých hospodářských transakcích. Tyto dokumenty (o daních, dávkách, prodejích atp.) nám pomáhají objasnit hospodářský systém těchto oblastí. Tisíce jednotlivých administrativních záznamů umožňují sledovat proces ekonomického myšlení, které bylo převzato z Mezopotámie a upraveno tak, aby sloužilo hospodářské realitě dalších oblastí starověkého Předního východu. Hlavním cílem předloženého projektu tak je objasnit vznik, přenos a interakci hospodářských struktur a managementu zdrojů v čase a prostoru.

 

Proměna egyptské společnosti v pozdní 5. dynastii dle dokladů z Džedkareova pyramidového komplexu (GA ČR 18-03708S)

 

hlavní řešitel: Hana Vymazalová (ČEgÚ, FF UK)

Abstrakt: Džedkareův pyramidový komplex v Sakkáře patří, i přes nepochybný historický význam majitele,k posledním dosud nepublikovaným královským památkám Staré říše. Jeho architektura a výzdoba zahrnují jedinečné rysy odrážející pravděpodobně změny, k nimž docházelo ve společnosti v pozdní 5. dynastii. Posuny v náboženských představách a zvyklostech stejně jako administrativní reformy připisované dlouhé vládě krále Džedkarea byly výsledkem procesu, který se postupně rozvíjel během celé 5. dynastie. Kvůli omezenému množství pramenů z nekrálovských hrobek z této doby je dokumentace a analýza dokladů z Džedkareova pyramidového komplexu zcela zásadní pro hlubší porozumění jeho vlády a změn, k nimž docházelo v různých aspektech společnosti. Navrhovaný projekt se zaměřuje na zkoumání, dokumentaci, zveřejnění a ochranu Džedkareova pyramidového komplexu, který v mnoha ohledech patří k vrcholům architektonického i duchovního dědictví starověkého Egypta.

 

 

Úvod > Nástěnka > GA ČR podpořila dva nové projekty na Českém egyptologickém ústavu FF UK