GA ČR podpořila nový projekt na Českém egyptologickém ústavu FF UK

Grantová agentura České republiky ukončila hodnocení návrhů projektů přijatých do soutěží vyhlášených v roce 2018. Mezi standardními projekty byl podpořen jeden tříletý projekt hlavního řešitele z Českého egyptologického ústavu FF UK.

 

Kontinuita, diskontinuita a změna

Adaptační strategie jednotlivců a komunit v Egyptě v obdobích vnitřních a vnějších transformací

GA ČR 19-072685

 

Hlavní řešitel: Filip Coppens

Spoluřešitelé: Dana Bělohoubková, Jiří Honzl, Dorotea Wollnerová

Externí spoluřešitelé: Silke Caßor-Pfeiffer (Eberhard Karls Universität Tübingen, IANES – Ägyptologie), Kenneth Griffin (The Egypt Centre, Museum of Egyptian Antiquities, Swansea University), Gabriele Pieke (Reiss-Engelhorn Museen, Mannheim), Nico Staring (Leiden Institute for Area Studies – Egyptology, Leiden University)

 

Navrhovaný projekt si klade za cíl objasnit, jak se jednotlivci i komunity přizpůsobují politicko-ideologickým a společensko-ekonomickým změnám a jak se v důsledku změn proměňuje jejich identita. Projekt se zaměří na dvě období staroegyptské historie: amarnské období a ptolemaiovsko-římskou dobu. Jeho struktura cíleně sestává ze dvou hlavních komponentů odlišných jak ve smyslu sledovaného časového intervalu (krátké období – Nová říše versus dlouhé období – ptolemaiovsko-římská doba), tak ve smyslu prostorovém (hrobka versus chrám), přičemž zkoumá především vnitřní vlivy na straně jedné (Amarna) a vnější (řecké a římské) vlivy na straně druhé. Tyto nahlíží jak z perspektivy jednotlivce (z řad elity), tak z pohledu náboženské komunity (kněžstva). Takto záměrně sestavená struktura projektu umožní badatelům zkoumat podobnosti a rozdíly adaptačních strategií, posoudit rozdílné přístupy k primárním studijním zdrojům a prověřit terminologie, definice a metodologie, s nimiž vědci pracují ve vztahu k aspektům kontinuity, diskontinuity a změny v období intenzivních změn egyptské společnosti.

 

Doba řešení: 2019–2021

Úvod > Nástěnka > GA ČR podpořila nový projekt na Českém egyptologickém ústavu FF UK