Farsetia aegyptia

Family Cruciferae
Synonyms F. oblongata, F. ovalis
Local name Goreibi
Habitat in Egypt stony wadis and slopes
Distribution North Africa, Sinai, East Mediterranean region, Arabia to Pakistan and Afganistan