Egypt a Přední východ ve starověku (0222TA120011)

Studijní program: Egypt a Přední východ ve starověku (N0222A120011)
Forma studia: prezenční
Druh studia: navazující magisterské
Jazyk výuky: čeština

Minimální předpokládaný počet přijímaných: 16
Standardní doba studia: 2 roky
Forma přihlášky: Elektronická

Poměr přijatých a přihlášených v akad. roce 2020/21: 13 / 8

Termín podání přihlášky: 31.03.2023

Charakteristika programu/oboru: 
specializace: egyptologie, asyriologie
volba specializace: závazně v přihlášce (lze zvolit jen jednu specializaci)

počet přijatých v minulém akademickém roce (Egyptologie – stará akreditace): 1
počet přihlášených v minulém akademickém roce (Egyptologie – stará akreditace): 6

Popis ověření a kritéria hodnocení
přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

Popis přijímací zkoušky: 
ústní zkouška:
1) odborná erudice, přehled o vývoji a členění daného programu, včetně rozpravy nad prostudovanou literaturou (max. 35 bodů)
2) rozprava týkající se užší oblasti uchazečova zájmu o daný program (max. 30 bodů)
3) překlad a interpretace textu v klasické egyptštině (specializace egyptologie), v akkadštině (specializace asyriologie) (max. 35 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:
Seznam prostudované odborné literatury a jeden výtisk bakalářské práce (v případě, že nebyla bakalářská práce obhájena, přinést abstrakt práce obsahující předmět práce, cíl práce, metodologii práce a literaturu v rozsahu 2–3 normostrany) – předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky.

Informace o uplatnění absolventů:
Absolvent se uplatní ve všech profesích, které vyžadují schopnost třídit, zpracovávat a kriticky vyhodnocovat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu. Může se uplatnit jako samostatný či vedoucí pracovník v institucích zaměřených na shromažďování a studium památek hmotné kultury a dokladů duchovní kultury a umění dané oblasti, jako jsou muzea, galerie a další kulturní, eventuálně výchovné instituce. Dále může rovněž působit v hromadných sdělovacích prostředcích či nakladatelstvích a jako odborný konzultant též ve sféře cestovního ruchu, obchodních vztahů a nevládních organizací se zaměřením na danou oblast. Absolvent programu může pokračovat v postgraduálním studiu egyptologie, resp. předovýchodně zaměřeném studiu (filologie, kultura, dějiny) v ČR i v zahraničí.

K termínům a průběhu přijímacího řízení více zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/

Úvod > Studium > Studijní programy > Egypt a Přední východ ve starověku (0222TA120011)