Přijímací řízení

Tento program se neotevírá každoročně! V akademickém roce 2024/25 se program neotevírá!

Více informací k přijímacímu řízení je k dispozici na webu FF UK

 

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/

https://dod.ff.cuni.cz/

 

EGYPT A PŘEDNÍ VÝCHOD VE STAROVĚKU

 

forma a typ studia: prezenční bakalářské počet přijatých v akademickém roce 2020/21: 12

počet přihlášených v akademickém roce 2020/21: 21

předpokládaný počet přijímaných: 16

kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

 

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

 

popis přijímací zkoušky:

 1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)

1)           test obecných předpokladů ke studiu s přihlédnutím k zaměření a potřebám oboru, zejména ke znalostem starověkých dějin a reálií oblasti východního Středomoří (především oblast dnešního Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka, Súdánu) (max. 50 bodů)

 1. kolo – ústní část

1)           prokázání znalostí vztahujících se k oboru a diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 30 bodů)

2)           ověření jazykové vybavenosti – znalost dvou cizích jazyků dle volby uchazeče (angličtina, francouzština, němčina) odpovídající úrovni B1 a B2 (max. 20 bodů)

 

Egypt a Přední východ ve starověku (Bc.): Vzorové otázky:

 

 1. Do které historické epochy se řadí 6. dynastie?
 2. a) Archaická doba
 3. b) Stará říše
 4. c) Střední říše
 5. d) Třetí přechodná doba

 

 1. Kterého z uvedených panovníků nepatří k novoasyrským vládcům?
 2. a) Sargon I.
 3. b) Sargon II.
 4. c) Asarhaddon
 5. d) Aššur-uballit II.

 

 1. U kterého z následujících výroků je možné posoudit jeho pravdivost?
 2. a) Zavři okno, ať sem nenaprší!
 3. b) Včera napršelo 10 mm srážek.

 

 1. Určete subjekt této věty:

Ve vodách Nilu žije velké množství rozmanitých ryb.

 

 1. Co je to holocén? Popište a datujte (max. 20 slov).

 

 

další požadavky ke zkoušce:

seznam prostudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)

 

Doporučená literatura:

 • Baines, J. – Málek, J., Svět starého Egypta, Praha 1996.
 • Bárta, M., Život a smrt ve stínu pyramid. Hrobka v době stavitelů pyramid, Praha 2008.
 • Bárta, M., Příběh civilizace: vzestup a pád stavitelů pyramid, Praha 2016.
 • Bárta, M. et al. (eds.), Stvořené pro věčnost. Největší objevy české egyptologie, Praha 2018.
 • Fagan, B. M., Oloupený Nil, Praha 2001.
 • Bottéro, J., Nejstarší náboženství Mezopotámie, Praha 2005.
 • Forman, W. – Quirke, S., Posmrtný život na Nilu, Londýn 1997.
 • Charvát, P., Zrození státu: prvotní civilizace Starého světa, Praha 2011.
 • Janák, J., Brána nebes – bohové a démoni starého Egypta, Praha 2005.
 • Landgráfová, R. – Navrátilová, H. (eds.), Srdečné pozdravy ze země na Nilu. Korespondence starých Egypťanů, Praha 2011.
 • Leicková, G., Mezopotámie: počátky měst, Praha 2005.
 • Maříková Vlčková, P. (ed.), Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egypťanů, Praha 2009.
 • Mynářová, J., Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Dějiny starověké Levanty, Praha 2015.
 • Mynářová, J. et al. (eds.), Písemnictví starého Předního východu, Praha 2011.
 • Nováková, N. – Pecha, L. – Rahman, F., Dějiny Mezopotámie, Praha 1998.
 • Oppenheim, A. L., Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace, Praha 2001.
 • Pečírková, J., Asýrie. Od městského státu k říši, Praha 2000.
 • Prosecký, J. et al., Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha 1999.
 • Prosecký, J., Slova do hlíny vepsaná. Mýty a legendy Babylónu, Praha 2010.
 • Prosecký, J., Když království sestoupilo z nebes, Praha 2015.
 • Prosecký, J. – Rychtařík, M. (eds.), Epos o Gilgamešovi, Praha 2018.
 • Shaw, I., Dějiny starověkého Egypta, Praha 2003.
 • Strouhal, E. – Vachala, B. – Vymazalová, H., Lékařství starých Egypťanů I, Praha 2010.
 • Strouhal, E. – Vachala, B. – Vymazalová, H., Lékařství starých Egypťanů II, Praha 2017.
 • Trigger, B. G. – Kemp, B. J. – O’Connor, D. – Lloyd, A. B., Starověký Egypt – Dějiny společnosti, Praha 2005.
 • Vachala, B., Staří Egypťané, Praha 2001.
 • van de Mieroop, M., Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr., Praha 2010.
 • Verner, M., Pyramidy – tajemství minulosti, Praha 1997.
 • Verner, M., Chrám světa: svatyně, kulty a mysteria starověkého Egypta, Praha 2010.
 • Verner, M., Abúsír: v srdci pyramidových polí, Praha 2017.
 • Verner, M. – Bareš, L. – Vachala, B., Encyklopedie starověkého Egypta, Praha 2007.
 • Vymazalová, H. – Coppens, F., Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů, Praha 2011.

 

další informace:

(Český egyptologický ústav FF UK)

Úvod > Studium > Uchazeč > Přijímací řízení