Progres Q11

Programy Progres, které od 1. 1. 2017 nahradily předchozí programy „PRVOUK“ (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově)1, jsou primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Český egyptologický ústav FF UK pracuje na projektu Progres Q11 „Komplexita a resilience. Staroegyptská civilizace v multidisciplinární a multikulturní perspektivě“, který je veden prof. M. Bártou.

Tento projekt Progres vychází z předchozího programu Prvouk P14 řešeném na Českém egyptologickém ústavu FF UK a dále jej rozvíjí a významně obohacuje o nové aspekty výzkumu. Projekt se geograficky soustředí na oblast severovýchodní Afriky (dnešní území států Egypt a Súdán) s přesahy do okolních oblastí na území Afriky a Asie. Časově se jedná o rozmezí let 6 000 př. Kr. až 640 po. Kr.

Jeho základ představují tři pilíře činnosti: 1. analytická činnost na pražském pracovišti a výchova mladých badatelů, 2. základní výzkum na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu a program ochrany památek a 3. intenzivní mezioborová spolupráce jak v oblasti teorie, tak i praktického bádání, zahrnující četné společenskovědní, přírodovědné i technické obory.

V tomto obecném zaměření se chceme detailně zabývat zejména procesy vedoucími k vzestupu a pádu jednotlivých společenských útvarů, jakými byly především Stará, Střední a Nová říše, Pozdní doba, řecko-římský Egypt nebo kultura kermská a merojská. To, jakým způsobem tyto celky vznikaly, dosahovaly svého vývojového maxima a následně upadaly, jsou fenomény, které jsou obecně i v mezinárodním kontextu zatím stále velmi málo prozkoumané. Schopnost resilience společenských systémů, jejich schopnost vyrovnávat se s měnící se vnitřní dynamikou vývoje a vnějšími kritickými faktory, představují předmět zkoumání, který je velmi perspektivní i z hlediska komparací civilizací.

Jedním z úkolů projektu bude analyzovat, co a jak se proměňuje v jednotlivých podsystémech a jakým způsobem se mění jejich komplexita. Naším zásadním cílem bude také zkoumat, jakým způsobem lze komplexitu jednotlivých podsystémů charakterizovat a uchopit (ať již půjde o artefaktuální kulturu, náboženství, ekonomiku, státní administrativu, sociální rozvrstvení apod.)

V rámci praktických projektů na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu, zejména pak v Abúsíru, se budeme zaměřovat na takové dílčí projekty, jejichž specifická orientace umožní lépe zdokumentovat fenomény, které tyto zkoumané procesy uvádějí do pohybu. Půjde zejména o mnohooborové zkoumání funerálních a sídlištních objektů, písemných pramenů, architektury a tzv. ekofaktů. Dlouhodobá činnost archeologických expedic v Egyptě a Súdánu je kromě samotného výzkumu zaměřena také na restaurování a konzervování památek na zkoumaných lokalitách, jejich ochranu, site-management a uchování světového kulturního dědictví pro budoucí generace.

 

Podrobnější informace o projektu v pdf.

Úvod > Věda a výzkum > Projekty > Progres Q11