Ing. Vladimír Brůna

  vladimir.bruna(at)ff.cuni.cz
  bruna(at)geolab.cz
  +20 01015657571
osobní stránky
 
Academia

Vladimír Brůna vystudoval obor geodézie – kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, specializace dálkový průzkum Země. Absolvoval interní vědeckou aspiranturu v oboru ekologie na půdě Ústavu krajinné ekologie ČSAV v Českých Budějovicích. V současné době vede  Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.  Specializuje se na aplikaci geoinformačních technologií při studiu krajiny, v archeologii a památkové péči. V rámci expedic ČEgÚ od roku 2001 zajišťuje geodetická měření archeologických výzkumů ústavu, tvorbu kartografických podkladů, aplikaci geografických informačních systémů (GIS), metod dálkového průzkumu Země a využití přijímačů GPS pro mapování. V posledních letech rozšířil metody dokumentace o 3D laserové skenování, průsekovou fotogrammetrii a fotografování lokalit z upoutaného draka. Je správcem geodatabáze ze všech zkoumaných lokalit ústavu.

Vzdělání

1980-1984: inženýrské studium geodézie a kartografie na FSv ČVUT Praha (diplomová práce: Aplikace metod dálkového průzkumu v rekultivačním procesu )
1986-1991: interní vědecká aspirantura v Ústavu krajinné ekologie ČSAV – obor ekologie, pracovní skupina dálkového průzkumu Země. V roce 1991 ukončena interní vědecká aspirantura a na PřF UK Praha obhájena disertační práce Metodické problémy využitelnosti dat dálkového průzkumu Země k výzkumu geoekologické funkce struktur krajinných systémů (Ústav krajinné ekologie ČSAV České Budějovice, expozitura Most – titul CSc. neudělen)
1996: Oprávněná osoba dle zákona 244/92 Sb. – posuzování vlivů na životní prostředí – EIA.

Granty a projekty

 • 1991 – 1995 Ancient Landscape Reconstruction in Bohemia (1991-1995) – Archeologický ústav AVČR v Praze a British Academy
 • 2001 – 2002 Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny (Projekt MŽP ČR – VaV/640/2/0; hlavní řešitel)  http://oldmaps.geolab.cz
 • 2004 – 2006 Georeferencování a kartografická analýza historických mapování Čech, Moravy a Slezska (Grantová agentura České republiky, 205/04/0888; spoluřešitel)
 • 2006 – 2008 Výzkum egyptské Západní pouště (Grantová agentura České republiky, 404/06/0513; spoluřešitel)
 • 2007 – 2009 Kartometrická a semiotická analýza a vizualizace starých map českých zemí z období 1518 – 1720 (Grantová agentura České republiky, 205/07/0385; spoluřešitel)
 • 2011 – 2015 Surovinové zdroje pro obnovu kulturního dědictví  (NAKI MK ČR, odpovědný řešitel za UJEP)
 • 2012 – 2015  Rekonstrukce krajiny a databáze zaniklých obcí v Ústeckém kraji pro zachování kulturního dědictví (NAKI MK ČR, odpovědný řešitel za UJEP)
 • 2012 – 2015  Benediktinský klášter Rajhrad jako kulturní fenomén  (NAKI MK ČR, odpovědný řešitel za UJEP)
 • 2012 – 2015  Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech (NAKI MK ČR, spoluřešitel za FŽP UJEP)
 • 2013 – 2015  ArchaeoMontan (Projekt Cíl 3, odpovědný řešitel za UJEP)
 • 2015 – 2018  ArchaeoMontan 2018 (Projekt Cíl 3, odpovědný řešitel za UJEP)

Více zde.

Výběr z bibliografie

Monografie:

 • Miroslav Bárta a Vladimir Brůna, Satellite Atlas of the pyramid fields of Abusir, Saqqara and Dahshur, Praha 2007;

Články:

 • Cílek, V., Bárta, M.,Lisá, L., Pokorná A., Juříčková, L., Brůna, V., Abdel Moneim A. Mahmoud, Bajer, A., Novák, J., Beneš, J.: Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt. Quaternary International, Pergamon, 2012.
 • Brůna, V., Křováková, K., Nedbal, V.: Historical landscape structure in the spring area of the Blanice river, Southern Bohemia – an example of the importance of old maps. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Akadémiai Kiadó, ISSN 1217-8977 (Print) 1587-1037 (Online), Issue Volume 45, Number 1/March 2010, pages 48-55, DOI 10.1556/AGeod.45.2010.1.8
 • Chrastina, P., Trojan, J.,Olah, B.,Brůna, V., Valášek,P. Modeling Historical Forest Development on the Profiles of Cultural-landscape Layers. In Anthropology, Archaeology, History and Philosophy. Conference Proceedings. Volume 1, Book 3. Bulgaria: International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM, 2016. s. 147-154, 8 s. ISBN 978-619-7105-52-0. doi:10.5593/sgemsocial2016HB31.
 • Lisá, L., Bajer, A., Brůna, V., Varadzinová Suková, L., Bárta, M. , Archeologie versus archeologizace: příkladová studie Usli, Súdán. Pražské egyptologické studie XIV, 2015, UK Praha, pp. 115 – 120.
 • Megahed, M., Vymazalová, H., Brůna, V, Marek, Z.: Die Pyramide des Djedkare-Isesi in 3-D. SOKAR Nr. 32, Seite 40–51, Berlin 2016.
 • Brůna, V.: Metoda ověření orientace staveb v Gíze, Abúsíru a Héliopoli. In.: Jaromír Krejčí – Lenka Suková (eds.), Kapitoly z dějin egyptské archeoastronomie (Praha: Český egyptologický ústav FF UK v Praze 2008), str. 58-67, ISBN 978-80-7308-258.
 • Bárta, M., Brůna, V., Černý,V., Musil, J., Tomášek, M.: Průzkum oázy El-Héz. In.: Bárta, M. et al.: Ostrovy zapomění. El-Héz a české výzkumy v egyptské Západní poušti. Dokořán Praha, 2009. ISBN 978-80-7363-246-5. 143 – 175 s.
 • Brůna, V., Brejcha, M., Frouz, M., Frouzová, M., Marek, Z., Větrovská, B.: Metodika 3D dokumentace a vizualizace interiérů památkových objektů. Certifikovaná metodika Osvědčení č. 132 MK ČR, OVV č.j. MK 26482/2016 OVV, sp. zn. MK-S 146/2012 OVV, ze dne 13.4.2016. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2016  databáze NUŠL.

Kompletní bibliografii naleznete  zde.

Aktualizováno 20.11.2016

Úvod > Ústav > Pracovníci > Ing. Vladimír Brůna