Projekt Lipsko

Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig

Projekt Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 38715

 

Archeometalurgie je jedním z klíčových oborů na pomezí společenských a přírodních věd, má rozhodující úlohu pro poznání metalurgických technologických postupů v minulosti. Archeometalurgický výzkum doplňuje možnosti tradičních archeologických přístupů (typologie, morfologie) o poznání materiálů a výrobních postupů artefaktů. Tento projekt navazuje na předchozí projekt hlavního řešitele, Mgr. et Mgr. Martina Odlera, který se zabýval typologickým studiem artefaktů a dokumentací nepublikovaných souborů z vybraných evropských a amerických muzeí.

 
Projekt je zaměřen na analýzu vybraného souboru předmětů z lokalit starověkého Egypta a Núbie, které se nacházejí ve sbírkách Ägyptisches Museum der Universität Leipzig. Koordinující institucí je Český egyptologický ústav FF UK, zastoupen hlavním řešitelem a vedoucím projektu, dále na něm pracují studenti FF UK Markéta Kobierská, Dana Chmelíková, Valéria Uramová. Hlavní spolupracující institucí je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, zastoupena studentem Bc. Jiřím Kmoškem. Dále na projektu pracují studentky VŠCHT Ing. Tereza Jamborová, Ing. Šárka Msallamová, Bc. Kateřina Šálková, Bc. Martina Kmoníčková. Ägyptisches Museum der Universität Leipzig je zastoupeno kurátorem sbírky dr. Dietrichem Rauem a restaurátorem sbírky Karl-Heinrichem von Stülpnagelem.

Hlavním cílem předloženého projektu je provedení ukázkového zpracování souboru měděných artefaktů ze sbírek konkrétního muzea. Výsledky zpracování budou mít význam nejen pro archeometalurgické bádaní, ale rovněž i pro egyptskou archeologii, která dosud plně nevyužila možností archeometalurgie.

 

Přínos projektu k rozvoji fakulty:

Archeometrie se v rámci archeologických oborů FF UK rozvíjí spíše sporadicky, řada jiných kateder v České republice má delší tradici ve vyhodnocování přírodovědných analýz a interpretaci výsledků v rámci historických a společenských věd. Navázáním spolupráce s VŠCHT v Praze bude možné překonat nepřítomnost zázemí pro provádění materiálových analýz na artefaktech a vytvořit platformu pro případnou další spolupráci uvedených vysokých škol.
Hlavní řešitel a VŠCHT, zastoupena Bc. Jiřím Kmoškem, už spolupracovali na analýze a publikaci bronzových fragmentů z lokality Usli (Súdán), studie je publikována v Pražských egyptologických studiích XIII (2014).
Ägyptisches Museum der Universität Leipzig je jedno z nejdůležitějších muzeí se staroegyptskými artefakty v Evropě, dlouhodobě spolupracuje na různých mezinárodních projektech. Obsahuje velkou kolekci kovových artefaktů, včetně předmětů z německých výzkumů v Abúsíru, který je v současnosti koncesí Českého egyptologického ústavu.

 

Výstupy projektu

 

Poster KKR Plzeň150906b.cdr