Projekt Vídeň

Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Kunsthistorisches Museum Wien

Projekt Vnitřní grantové agentury FF UK, č. FF_VG_2015_016

 

Hlavním cílem předloženého projektu je provedení ukázkového zpracování souboru měděných artefaktů ze sbírek konkrétního muzea. Archeologický materiál byl již zpracován tradičními metodami, pro lepší pochopení materiálu jsou však rovněž potřebné přírodovědné analýzy. Projekt poskytne archeometrická data o některých významných artefaktech ze starověkého Egypta.

Na projektu spolupracují dvěinstituce: Český egyptologický ústav FF UK jako koordinátor projektu s hlavním řešitelem, Mgr. Martinem Odlerem, vedoucím  a studenty FF UK, a Kunsthistorisches Museum Wien (zastoupeno kurátorkou egyptské sbírky dr. Reginou Hoelzl).
Artefakty byly kresebně zdokumentovány v průběhu projektu hlavního řešitele GAUK č. 526 112. Hlavní metodou práce budou archeometalurgické analýzy materiálu, v prvním roce a kroku rentgenová fluorescence všech artefaktů (přístroj vlastní KHM Wien).

Projekt zapojuje českého a rakouské partnery do výzkumu aktuálního tématu v rámci světové archeologie. Vzhledem k nedostatku koncepčního budování zázemí pro archeometrické metody výzkumu artefaktů a využití poznatků těchto metod na archeologických katedrách FF UK je nutné hledat partnery na jiných institucích v České republice nebo v zahraničí.
V současnosti není možné, kromě přenosné rentgenové fluorescence, analyzovat vzorky z výzkumů přímo v Egyptě. Proto je důležité zkoumat artefakty ve sbírkách světových muzeí nacházejících se v Evropě a Spojených státech amerických. Sbírka KHM ve Vídni obsahuje artefakty z několika významných lokalit ze 4., 3. a počátku 2. tisíciletí před Kr.: Gíza, Tura, Mostagedda a núbíjské lokality Kubbaníja a Toška.