Kicksia aegyptiaca

Family Scrophulariaceae
Synonyms Antirrinum aegyptiacum, Linaria aegyptiaca, Elatinoides aegyptiaca
Local name ‚Eshb El-Deeb, Megeinia
Habitat in Egypt desert wadis and sandy plains
Distribution Egypt, Palestine