Padihorova hrobka

Padihorova hrobka, ležící asi 25 metrů východně od Iufaova ohrazení, je nejmenší dosud známou stavbou tohoto typu. Hlavní šachta o rozměrech 3,2 x 4,8 metru je přibližně 12 metrů hluboká. Na jejím dně je malá pohřební komora z vápencových bloků, uvnitř 2,4 metru dlouhá, 90 cm široká a 1,25 m vysoká, orientovaná východozápadním směrem. Vnitřní stěny (a v tomto případě i strop) komory jsou pokryty náboženskými texty (úryvky z Textů pyramid a Textů rakví, seznam obětin), vytesanými v reliéfu. Poněkud překvapivě byly na několika místech reliéfní značky dodatečně opraveny černou barvou do správného tvaru.

Pohřební komora byla nalezena téměř prázdná. Podle zbytků dřeva se dá soudit, že původně obsahovala dřevěnou rakev (možná dvojitou jako v případě Nekona). Jméno majitele hrobky se tak dozvídáme pouze z textů na stěnách a z několika fajánsových vešebtů – jediných dochovaných pozůstatků původní pohřební výbavy. Byl jím Padihor, který nese jediný, nepříliš významný titul králův komorník.

Pozoruhodný nález v této hrobce představuje několikařádkový arabský nápis, psaný kúfským písmem, který pochází pravděpodobně z 10.-11. století n.l. a obsahuje zprávu o návštěvě této hrobky.

Viz také:

  • L. Bareš – M. Dvořák – K. Smoláriková – E. Strouhal, „The shaft tomb of Iufaa at Abusir in 2001“, Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 129 (2002), str. 105-106.

  Ladislav Bareš