PRVOUK P 14

Projekt PRVOUK P14 – Archeologie mimoevropských oblastí

Projekt probíhá v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) v letech 2012-2016. Podrobné informace o projektech PRVOUK na Univerzitě Karlově se nacházejí na internetových stránkách univerzity, v sekci Věda a výzkum.

Rada programu

koordinátor: prof. Miroslav Bárta, Dr.
člen rady: prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
člen rady: doc. PhDr. Mgr. Jiří Musil, Ph.D.

Anotace projektu
Navrhovaný projekt má umožnit dlouhodobou vědeckou a vědecko-pedagogickou činnost Českého egyptologického ústavu FF UK, zajistit pokračování výzkumů na archeologických koncesích v Abúsíru a v egyptské Západní poušti v Egyptě, a také v Súdánu, a další rozvoj teoretického egyptologického bádání a výzkumu komplexních civilizací na pracovišti ústavu v České republice. Řešitelský tým se bude zabývat bádáním o civilizaci starého Egypta především na základě získávání původních pramenů vlastními archeologickými výzkumy, jejich interpretace, včetně zkoumání vztahů Egypta k okolním oblastem starověkého Předního východu a severní Afriky. V obecnější rovině pak půjde o teoretické zobecnění zkoumaných fenoménů a procesů ve vztahu k vývoji komplexních společností v rámci celého holocénu.

V návaznosti na jasně vyhraněný a mezinárodně respektovaný profil ČEgÚ, jímž je vyhledávání a interpretace pramenů k dějinám nejstaršího egyptského státu, budou probíhat další projekty základního výzkumu specificky zaměřené na zkoumání sociálních, hospodářských, politických, kulturních a náboženských dějin Egypta ve 4., 3. a 1. tis. př. Kr.

Staroegyptskou společnost je v tomto projektu chápána v širších kulturních, přírodních a historických souvislostech, neboť vývoj v samotném Egyptě ovlivňoval situaci v celé oblasti Předního východu a severovýchodní Afriky ve starověku. Analýza a interpretace takto získaného materiálu z dlouhého časového období poskytují unikátní informace sloužící rovněž k poznání a analýze procesů charakterizujících současnou civilizaci a aktuální procesy vývoje.

Získané prameny a poznatky zásadní měrou přispějí k lepšímu pochopení a mnohdy i k podstatně odlišné interpretaci vzniku a formování nejstaršího egyptského státu, vývoje nejstarší monumentální architektury jako jedné z elementárních forem kulturní exprese, počátků urbanismu ve starém Egyptě a stejně tak i vzniku a rozvoje vědy, řemesel a umění a začlenění staroegyptské civilizace do společensko-kulturního vývoje širší oblasti severní Afriky, východního Středomoří a Předního východu.

Účastníci

 • Mgr. Katarína Arias
 • prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. – člen rady
 • prof. Miroslav Bárta, Dr. – koordinátor
 • Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
 • Mgr. Marek Dospěl
 • Mgr. Veronika Dulíková
 • MgA. Ing. Martin Frouz
 • Alexandra Hejduková
 • Mgr. Marie Hlouchová
 • doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.
 • doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
 • Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
 • Ing. Jolana Malátková
 • Mgr. Mohamed Megahed
 • doc. PhDr. Mgr. Jiří Musil, Ph.D. – člen rady
 • PhDr. Mgr. Jana Mynářová, Ph.D.
 • Mgr. Martin Odler
 • doc. Wolf Burkhard Oerter, Dr.
 • BcA. Miroslav Ottmar
 • PhDr. Jiřina Růžová
 • doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
 • Mgr. Lenka Suková
 • prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
 • Lucie Vařeková
 • Mgr. Lucie Vendelová Jirásková
 • prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 • Mgr. Ivana Vojtková
 • PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.
Úvod > Věda a výzkum > Projekty > PRVOUK P 14