Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu, 25. 10. – 6. 11. 2009

Dne 16. října 2009 byl zahájen dlouhodobý multidisciplinární výzkum Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem na území Republiky Súdán.

V jeho rámci vyrazila v druhé polovině října 2009 do terénu geoarcheologická expedice, která dva týdny působila v oblasti 6. nilského kataraktu (Sabaloky) asi 70 kilometrů na sever od Chartúmu. Cílem geoarcheologického projektu, na němž Český egyptologický ústav FF UK v Praze spolupracoval s Geologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., bylo získat lepší povědomí o historii Nilu, klimatických změnách v době holocénu a jejich dopadu na krajinu a lidskou společnost.

K dosažení uvedeného cíle se po základní třídenní rekognoskaci terénu výprava rozdělila na geologickou a archeologickou skupinu, které nezávisle na sobě pracovaly na splnění vědeckých úkolů expedice. Geologická skupina (Lenka Lisá a Pavel Lisý), pověřená studiem aluviálních sedimentů Nilu, začistila, zdokumentovala a odebrala vzorky ze čtyř profilů nilskými sedimenty pro celou řadu analýz.

Archeologická skupina (Lenka Suková, Václav Cílek a Murtada Bushara) podnikla průzkum vybraných úseků po obou březích Nilu, významných z hlediska archeologie, geologie, krajiny a skalního umění, jehož cílem bylo poznat historii wádí jako přítoků Nilu, ověřit model osídlení a využívání zdejší krajiny v různých obdobích minulosti, zjistit distribuci a kontext skalního umění v regionu a odebrat vzorky skalních krust a pouštního laku v souvislosti se skalním uměním.

Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu byl financován z prostředků poskytnutých Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (grantový projekt č. 259 025) a Akademií věd České republiky, v.v.i. (projekt mezinárodní spolupráce č. M100130902).

Více informací o multidisciplinárním výzkumu Českého egyptologického ústavu v Súdánu naleznete  zde.

 

  Lenka Suková

Úvod > Nástěnka > Geoarcheologický výzkum v oblasti 6. nilského kataraktu, 25. 10. – 6. 11. 2009